Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Školení v oblasti požární ochrany

Stejně jako u dokumentace i u školení platí, že se týká všech provozovatelů činností bez požárního nebezpečí ,se zvýšeným i s vysokým požárním nebezpečím. Mezi vaše povinnosti spadá školení zaměstnanců o požární ochraně, školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odborná příprava preventistů požární ochrany. Ať už mluvíme o školení nebo o odborné přípravě, cíl je vždy jeden a tentýž: seznámení školených lidí s jejich konkrétními povinnostmi a zabezpečení požární ochrany. Rozsah i obsah školení určuje vždy provozovatel činností tematickým plánem a časovým rozvrhem.

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců smí provádět proškolený vedoucí zaměstnanec, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím dále preventista požární ochrany a u vysokého nebezpečí odborně způsobilá osoba požární ochrany. Zaměstnanci by ho měli podstoupit při nástupu do zaměstnání a pak nejméně jednou za 2 roky, případně při změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Cílem školení je seznámit zaměstnance s následujícím:

Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnance smí školit pouze odborně způsobilá osoba. Provádí se při nástupu do funkce a dále minimálně jednou za 3 roky. Je velmi důležité, aby byl vedoucí zaměstnanec důkladně proškolen o skutečnostech, týkajících se všech jím řízených zaměstnanců.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zajišťuje odborně způsobilá osoba, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím je tento úkol možno svěřit i technikovi požární ochrany. Podle předpisů se musí provést před zahájením činností a dále alespoň jednou ročně. Její absolventi by měli být seznámeni s následujícím:

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Také odbornou přípravu preventistů požární ochrany u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím provádí odborně způsobilá osoba, případně technik požární ochrany (u zvýšeného požárního nebezpečí). A to před zahájením činnosti a dále minimálně jednou ročně. Odborná příprava by měla preventisty seznámit se všemi podstatnými skutečnostmi, které se týkají požární ochrany na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky. Včetně způsobu a lhůt provádění preventivních prohlídek a způsobu vedení požární knihy.

Po každém školení i odborné přípravě vždy následuje ověřování znalostí, nutný je i záznam o provedeném školení. Ten by měl obsahovat název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení.