Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O bezpečnosti práce

Povinnosti - činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Pro provozovatele činností s vysokým požárním nebezpečím platí podobné předpisy jako pro činnosti se zvýšeným nebezpečím – tj. mimo jiné důkladně se starat o údržbu technologických zařízení, zaměstnávat kvalifikované osoby, udržovat přehled o používaných látkách a zřizovat preventivní požární hlídky. Zapomínat nesmíte ani na pravidelná školení a potřebnou dokumentaci. Na jednu velmi podstatnou záležitost je ovšem třeba zaměřit pozornost ještě před samotným zahájením činnosti. Jedná se o posouzení požárního nebezpečí, které je pro všechny činnosti této skupiny povinné a které bude značně ovlivňovat vaše další kroky.

Posouzení požárního nebezpečí smí vykonávat pouze odborně způsobilá osoba. To můžou být např. absolventi škol požární ochrany nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. V této oblasti se skutečně vyplatí poohlédnout se po externí firmě specializující se na požární ochranu, která své znalosti a zkušenosti může doložit příslušnými certifikáty.

Pro posouzení jsou důležité zejména tyto aspekty:

Následuje stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku. Přitom se navrhuje vlastní systém přípravy na řešení závažných havárií a systém řízení při jejich vzniku, materiální a technické vybavení apod. Součástí celého procesu jsou také návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

Také dokumentace posouzení má přesně určená pravidla. Musí obsahovat údaje o firmě, určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, předpokládaný termín zahájení činností, údaje o zpracovateli posouzení, rozpracování bodů zmiňovaných v předešlých dvou odstavcích a uvedení podkladů, z nichž bylo čerpáno.

Posouzení požárního nebezpečí se předkládá ke schválení orgánu státního požárního dozoru ještě před zahájením provozované činnosti. Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění těchto nedostatků. Jinak je povinen posouzení schválit bez zbytečného odkladu.